เข้าสู่ระบบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เกณฑ์สอบแข่งขัน (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566)


ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนหาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลความเข้าใจความคิดรวบยอด และการแก้ไขปัญหาทางคณิคศาสตร์ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 • การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
 • การจับใจความสำคัญ/สรุปความ/การตีความจากบทความ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 • การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ/ข้อความ/รูปภาพ
 • การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
 • การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
  เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถในการอ่านโดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
  Conversation
  Grammar and Structure
  Vocabulary
  Reading
  Error dictation
  ความรู้และลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดี
  มีความร้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมข้าราชการ สามารถอธิบายคุณลักษณะทีดีของข้าราชการยุคใหม่ และนําแนวทางของพระบรมราโชวาทฯ มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเกียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
  พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  ภาค ข. (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ)

  มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
  การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • อาเซียน (ASEAN)
 • จิตวิทยาการพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 • จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว
 • หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
 • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 • หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 • การพัฒนาผู้เรียน
 • การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
  *วิชาที่สอน (วิชาเอก)
  ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ)
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
 • รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
 • พรบ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ
 • นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ