แบบทดสอบเสมือนจริง
พิชิต 50 คะแนนเต็ม การเป็นข้าราชการที่ดี

กรุณากรอกชื่อของคุณ

เรื่อง ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
จำนวน 50 ข้อ 60 นาที

รายงานผลการทดสอบ/พิมพ์เกียรติบัตร