เข้าสู่ระบบ
ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
ระบบทดสอบข้อสอบเสมือนจริง สพฐ. กทม. อปท. กศน. สอศ. ก.พ. ที่สามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ รองรับทั้ง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พร้อมระบบรายงานผลพัฒนาตนเอง
นับถอยหลังสู่...สอบครูผู้ช่วย สพฐ.
การสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
( 24-25 มิถุนายน 2566 )

99
 :
วัน
 
99
 :
ชั่วโมง
 
99
 :
นาที
 
99
วินาที
รวบรวมครบจบทุกสนามในที่เดียว01.
แบบทดสอบเสมือนจริง
จำลองแบบทดสอบสนามจริง โดยมีจำนวนข้อเวลา เหมือนสนามจริง มีเวลานับถอยหลังเพื่อให้ทดสอบในการบริหารเวลาในการทำแบบทดสอบ
02.
การวิเคราะห์/พัฒนาตัวเอง
มีระบบการประมวลผลทันทีและเฉลยแบบทดสอบหลังจบ การทดสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวเอง และเพื่อพัฒนาตนเองให้ถูกจุด
03.
ข้อสอบมีความหลากหลาย
ข้อสอบมีความหลากหลาย ง่าย ปานกลาง ยาก ความรู้ความจำ คิดวิเคราะห์ โดยข้อสอบจะถูกสุ่มจากระบบทุกครั้งเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการทดสอบแต่ละครั้ง
04.
การสนับสนุนการใช้งาน
สามารถทำข้อสอบได้ตลอด 24 ชม. รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน / อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์สมาชิก VIP

เราพร้อมส่งต่อ…ทุกความสำเร็จ
แบบทดสอบยอดนิยม
*กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนหาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลความเข้าใจความคิดรวบยอด และการแก้ไขปัญหาทางคณิคศาสตร์ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ความรู้และลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดี

มีความร้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมข้าราชการ สามารถอธิบายคุณลักษณะทีดีของข้าราชการยุคใหม่ และนําแนวทางของพระบรมราโชวาทฯ มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเกียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ)

ลงทะเบียนฟรี*
ลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนเนื่องจากต้องเป็นสมัครเท่านั้นถึงจะเข้าทำแบบทดสอบได้
*สามารถทำแบบทดสอบได้เฉพาะแบบทดสอบแพ็กเกจฟรีเท่านั้น
แพ็กเกจและโปรโมชั่น
แพ็กเกจที่ 1


199
บาท
เลือกได้ 1 สังกัด
แพ็กเกจที่ 2


299
บาท
เลือกได้ 2 สังกัด
แพ็กเกจที่ 3


359
บาท
เลือกได้ 3 สังกัด
แพ็กเกจที่ 4


399
บาท
เลือกได้ 4 สังกัดขึ้นไป

* ราคาที่แสดงเป็นเพียงราคาเริ่มต้นของแต่ละแพ็กเกจ
** โปรดศึกษารายละเอีกดของวิชา และหัวข้ออีกครั้งก่อนสมัคร
*** สังกัดที่สามารถเลือกได้คือ สพฐ. อปท. อปท. กทม. สอศ. กศน. ก.พ.ระบบคลังข้อสอบออนไลน์