เข้าสู่ระบบ

แบบทดสอบ(ฟรี)

*กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนหาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลความเข้าใจความคิดรวบยอด และการแก้ไขปัญหาทางคณิคศาสตร์ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ


ความรู้และลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดี

มีความร้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมข้าราชการ สามารถอธิบายคุณลักษณะทีดีของข้าราชการยุคใหม่ และนําแนวทางของพระบรมราโชวาทฯ มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเกียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง


มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี


ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ)


วิชาเอกสังคมศึกษา (ฟรี)

ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ
สาระเศรษฐศาสตร์ , สาระประวัติศาสตร์ , สาระพระพุทธศาสนา , สาระภูมิศาสตร์ , สาระหน้าที่พลเมือง


วิชาเอกปฐมวัย (ฟรี)

ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย , การพัฒนาการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , จิตวิทยาการศึกษา , วิจัยในชั้นเรียน , โภชนาการและอาหาร


วิชาเอกประถมศึกษา (ฟรี)

ประกอบไปด้วย 10 หัวข้อ
หลักสูตรและการพัฒนา,หลักสูตรแกนกลางฯ,ประวัติการประถมศึกษา,พัฒนาการมนุษย์,ทักษะทคนิคการการสอน,ความรู้ปรัชญา,การวิจัย,วัดผลการประเมินผล,การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมระบบคลังข้อสอบ